530.403 (21S) Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001)

Sommersemester 2021

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
12.03.2021 09:30 - 12:45 LJUBLJANA Off Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Präsenz-Lehreveranstaltungen und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein.

Weitere Informationen zum Lehrbetrieb vor Ort finden Sie unter: https://www.aau.at/corona.
Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLE01001UL
LV-Titel englisch
Special Language Skills A
LV-Art
Kurs (prüfungsimmanente LV )
LV-Modell
Onlinelehrveranstaltung
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechnungspunkte
3.0
Anmeldungen
5 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
12.03.2021

Zeit und Ort

Beachten Sie bitte, dass sich aufgrund von COVID-19-Maßnahmen die derzeit angezeigten Termine noch ändern können.
Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študenti bodo spoznali osnovne pojme besedoslovja in besedotvorja. Dobili bodo pregled nad načini pridobivanja nove leksike v slovenskem jeziku: od pomenotvorja, tvorjenja besednih zvez (tudi frazeoloških) in nesistemskih tvorb (zlasti kratic) do principov skladenjskega besedotvorja in načel prevzemanja iz tujih jezikov. Razumeli bodo znotraj- in medleksemska razmerja v slovenskem jeziku. V okviru pregleda pravopisnih tem bodo ponovili in nadgradili znanje o veliki in mali začetnici, pisanju skupaj, narazen in z vezajem ter o krajšavah.

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Predavanja in vaje. Domače delo. Sprotni študij literature. Samostojna priprava na pisni izpit.

Inhalt/e

Študenti bodo najprej spoznali, kaj je beseda, ter razmerje med besedo in leksemom. Osnovni enoti besedoslovja bomo nato obravnavali v okviru naslednjih krovnih tem: pomenska razmerja (so-, proti-, nad- in podpomenskost); pridobivanje nove leksike (prevzemanje iz tujih jezikov, tvorba stalnih besednih zvez, pomenotvorje in besedotvorje); postopki tvorjenja besed (izpeljevanje, sestavljanje, tvorjenje iz predložne zveze, zlaganje, sklapljanje); besedne zveze (kolokacije, stalne besedne zveze, frazeološke besedne zveze). Ob nekaterih temah se bomo ukvarjali tudi s pravopisnimi vidiki: z veliko in malo začetnico pri osebnih, zemljepisnih in stvarnih lastnih imenih oz. poimenovanjih; z zapisom kratic in kratičnih imen oz. poimenovanj; s pisanjem skupaj, narazen oz. z vezajem.

Erwartete Vorkenntnisse

Poznavanje slovenskega oblikoslovja, skladnje in pravopisa na (vsaj) srednješolski ravni.

Literatur

Gantar, Polona (2007): Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kržišnik, Erika (1996): Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 2/44: 133–154.

Logar, Nataša (2005): Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice. Družboslovne razprave 48/21. 211–225.

Toporišič, Jože (2004 ali 2000): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Vidovič Muha, Ada (2000): Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada (1988): Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga.

Vitez, Primož (2008): Beseda: mejna jezikovna enota. V Primož Vitez (ur.): Spisi o govoru. 101–110. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Prüfungsinformationen

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (Pflichtfach)
   • SLE.001 Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 1. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 19W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (AAU) (Wahlfach)
   • SLE.001 Sprachausbildung 1 Slowenisch: Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (AAU) (Wahlfach)
   • SLE.001 Sprachausbildung 1 Slowenisch: Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2018
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2017
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2016
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)