530.403 (21S) Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001)

Sommersemester 2021

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
12.03.2021 09:30 - 12:45 LJUBLJANA Off Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Präsenz-Lehreveranstaltungen und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein.

Weitere Informationen zum Lehrbetrieb vor Ort finden Sie unter: https://www.aau.at/corona.
Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLE01001UL
LV-Titel englisch
Special Language Skills A
LV-Art
Kurs (prüfungsimmanente LV )
LV-Modell
Onlinelehrveranstaltung
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechnungspunkte
3.0
Anmeldungen
5 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
12.03.2021

Zeit und Ort

Beachten Sie bitte, dass sich aufgrund von COVID-19-Maßnahmen die derzeit angezeigten Termine noch ändern können.
Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študenti bodo spoznali osnovne pojme besedoslovja in besedotvorja. Dobili bodo pregled nad načini pridobivanja nove leksike v slovenskem jeziku: od pomenotvorja, tvorjenja besednih zvez (tudi frazeoloških) in nesistemskih tvorb (zlasti kratic) do principov skladenjskega besedotvorja in načel prevzemanja iz tujih jezikov. Razumeli bodo znotraj- in medleksemska razmerja v slovenskem jeziku. V okviru pregleda pravopisnih tem bodo ponovili in nadgradili znanje o veliki in mali začetnici, pisanju skupaj, narazen in z vezajem ter o krajšavah.

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Predavanja in vaje. Domače delo. Sprotni študij literature. Samostojna priprava na pisni izpit.

Inhalt/e

Študenti bodo najprej spoznali, kaj je beseda, ter razmerje med besedo in leksemom. Osnovni enoti besedoslovja bomo nato obravnavali v okviru naslednjih krovnih tem: pomenska razmerja (so-, proti-, nad- in podpomenskost); pridobivanje nove leksike (prevzemanje iz tujih jezikov, tvorba stalnih besednih zvez, pomenotvorje in besedotvorje); postopki tvorjenja besed (izpeljevanje, sestavljanje, tvorjenje iz predložne zveze, zlaganje, sklapljanje); besedne zveze (kolokacije, stalne besedne zveze, frazeološke besedne zveze). Ob nekaterih temah se bomo ukvarjali tudi s pravopisnimi vidiki: z veliko in malo začetnico pri osebnih, zemljepisnih in stvarnih lastnih imenih oz. poimenovanjih; z zapisom kratic in kratičnih imen oz. poimenovanj; s pisanjem skupaj, narazen oz. z vezajem.

Erwartete Vorkenntnisse

Poznavanje slovenskega oblikoslovja, skladnje in pravopisa na (vsaj) srednješolski ravni.

Literatur

Gantar, Polona (2007): Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kržišnik, Erika (1996): Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 2/44: 133–154.

Logar, Nataša (2005): Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice. Družboslovne razprave 48/21. 211–225.

Toporišič, Jože (2004 ali 2000): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Vidovič Muha, Ada (2000): Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada (1988): Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga.

Vitez, Primož (2008): Beseda: mejna jezikovna enota. V Primož Vitez (ur.): Spisi o govoru. 101–110. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (Pflichtfach)
   • SLE.001 Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 1. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 19W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (AAU) (Wahlfach)
   • SLE.001 Sprachausbildung 1 Slowenisch: Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (AAU) (Wahlfach)
   • SLE.001 Sprachausbildung 1 Slowenisch: Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2018
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2017
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2016
 • 530.403 KS Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h / 3.0ECTS)